Ujësjellës Kanalizime

Ujësjellës - Kanalizime
  • Linja e re e Transmetimit nga Uzina e Traktorit - Depo Partitar
  • Ndërtimi i linjave sekondare dhe rrjeti shpërndarës